Sektionschef Luftværn i Ildstøtteafdelingen ved Danske Artilleriregiment

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du mod på at være en del af det team, som er ansvarlige for opbygningen af landbaseret luftværn til 1. Brigade? Besidder du stærke operative kompetencer og motiveres du af at skabe brugbare løsninger og resultater gennem stærke relationer og projektledelse? Så har du her muligheden for et spændende job som sektionschef luftværn i Ildstøtteafdelingen ved Danske Artilleriregiment (DAR).

Om os

Ildstøtteafdelingen er nyoprettet, og varetager på vegne af Chefen for Danske Artilleriregiment (CH DAR) den kapacitetsnære styrkeudvikling på de kommende artilleriaffyringssystemer AT-MOS og PULS, samt opbygning af en luftværnskapacitet til 1. Brigade. Ildstøtteafdelingen støtter endvidere CH DAR i forbindelse med inspektionsvirksomhed, deltager i diverse udviklingsfora (nationalt/internationalt), samt i anskaffelses- og implementeringsprojekter i samarbejde med Hærkommandoen, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Ildstøtteafdelings snitflader er således brede, ikke bare ved DAR, men i Hæren og Forsvaret generelt. LV sektionen er også nyoprettet, og du vil få indflydelse på ansættelsen af personel til sektionen.
Du kan finde supplerende oplysninger om Ildstøtteafdelingen på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om stillingen

Som sektionschef Luftværn (SEKCH LV) i Ildstøtteafdelingen ved DAR bliver din primære opgave, på vegne af DAR, og i samarbejde med Styringsafdelingen (STY) i FKO samt FMI, at anskaffe, opbygge og implementere en luftværnskapacitet i Hæren.
Du vil indgå i ledelsesteamet i ILSTAFD med CH, AFDBM og de to øvrige SEKCH.
Dine arbejdsopgaver vil bestå af projektrelaterede opgaver og spænder bredt. Det er en ny organisation til genindførelse af luftværn i Hæren hvor du skal favne sagsbehandling i projekt-ramme (samarbejde med STY/FKO og FMI) og hvor du parallelt vil være pennefører på udvikling og udgivelse af ny (opdateret) doktrin/taktik for luftværn i rammen af brigade, division, NATOPS og INTOPS inklusiv.
Du vil være en af de ledende ”brugereksperter” for kapacitetens opbygning og skal medvirke til at skabe sammenhæng imellem direktiv fra højere myndighed, værnsfælles forhold, styrelser og projektets tildelte ressourcer.
Dine opgaver som SEKCH LV er meget forskelligartede og stiller krav om, at du kan holde mange bolde i luften, tager initiativ og får fastholdt delkonklusioner og beslutninger. Du vil sammen med STY/FKO eller alene deltage i relevante NATO og diverse internationale/nordiske arbejdsgrupper, og bør generelt være forberedt på nye initiativer. Du vil i ILSTAFD skulle udarbejde ny dokumentation på LV specifikke områder, og medvirke til luftværnets fremadrettede integration i stabsarbejder ved 1. Brigade samt skulle undervise på tjenestegrensspecifikke uddannelser (fx VK I & II ved DAR).
Vi tilsikrer et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne.
Du vil forventeligt på sigt være designeret til Multinational Division North i luftværnsrollen i Joint Fire Support Centre (JFSC), og vil her skulle indgå i en given træningscyklus mhp. at opbygge og opretholde rette ekspertise på området.
Det er en stilling med stor bredde, hvor udviklingen har fart på samt med mange afhængigheder internt ved ildstøttevåbnet og eksternt ved de andre værn eller internationalt. Mht. eksternt virke må der forventes nogen rejseaktivitet, såvel nationalt som internationalt.
Stillingen kræver selvstændighed, initiativ og drive, da fagområderne er relativt meget specialiserede – og der foregår en del sparing og relations opbyggende virksomhed ud af regimentet. Stillingen betragtes som en ”tung” stilling, hvor synligheden og gennemslagskraft på højere niveau er essentielt mhp. at fremme og styre den kommende implementering af Hærens luftværn i denne forligsperiode.

Om dig

Du er major M331 eller kaptajn i Forsvaret. Hvis du er kaptajn skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, der er rettet mod uddannelse (OFU og MMS) mhp. udnævnelses til major inden for en overskuelig tidshorisont.

Vi forventer du interesserer dig for, har viden samt erfaring med BTN, BDE, (DIV), taktik, doktrin og sagsbehandling generelt, men det er ikke ubetingede krav. Personlig selvstændighed og udviklingspotentiale vægtes relativt.

Du kan formulere dig på skrift, men du behøver ikke at være en erfaren sagsbehandler; har du viljen til at lære, så har vi evnen til at udvikle dine kvalifikationer og kompetencer.

Jobbet vægter en person, der sætter en ære i sin faglighed, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af fleksibilitet og selvstændighed. Er du nysgerrig og har lyst til at lære, vil du matche godt med dine nye kolleger og faggruppens udviklingsfokus.

Derudover ses dine personlige kompetencer at være:
- gode evner til at kommunikere, både i tale og på skrift.
- interesse i, og flair for taktik på troppeenhedsniveau.
- udadvendt og team-orienteret.
- lyst til at netværke i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
- nysgerrighed, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos CH ILDSTAFD, OL Dennis Nuppenau DAR-TA-CH@mil.dk, tlf. nr. 20968579 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2024. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat den 1. marts 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative- og forvaltningsfunktioner.

Du kan finde supplerende oplysninger om DAR og 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om Oksbøl garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946180

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet