Nyheder fra Oksbøl

6 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Oksbøl og omegn

Job tilbydes:
Seniorsergenter til 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment
Vil du være med til, at forme fremtidens ildstøtte for Hærens enheder?Om osDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.Om stillingen1. Artilleriafdeling mangler efterretningsbefalingsmænd (EBM) og operationsbefalingsmænd (OBM).Som EBM i et batteri, skal du deltage i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedens efterretningsoperationer, herunder indsamle efterretningsoplysninger fra foresatte kilder samt egne enheder. EBM deltager i oprettelse, ledelse og flytning af enhedens føringsinstallationer, og vil i den daglige tjeneste også have uddannelsesmæssige opgaver. Herudover bidrager EBM til efterretningstjenesten, sikkerhedstjenesten og feltsikkerhedstjenesten.OBM skal være chefens hjælper, inden for operative forhold i batteriets forberedelse, føring, kamp, uddannelse, kontrol og vedligeholdelse. Du skal have et bredt kendskab til alle batteriets kapaciteter og have erfaring med en eller flere af kapaciteternes uddannelse, materiel og anvendelse.OBM opgaver vil herudover være at:- Deltage i oprettelse, ledelse og flytning af enhedens føringsinstallationer.- Deltagerog bidrage til signaltjenesten, CBRN-tjenesten og efterretningstjenesten.- Deltage i sikring og nærforsvar af føringsinstallationer og – køretøjer.OBM vil i den daglige tjeneste også have uddannelsesmæssige opgaver.Om digDu er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Det er ønskeligt, at du har eller er klar til at gennemføre den militære akademiuddannelse (MAU).Du har flere års erfaring indenfor ildstøtte og har virket i en eller flere befalingsmandsfunktioner i artilleriafdelingen.Ved indtræden i stillinger som seniorsergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:Føring: • Skal kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsning.• Skal kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd.• Skal kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavers enkeltdele som et led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.Ledelse:• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af deleelementer fra projekt- og stabsbeslutninger i egen enhed.• Skal kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.Uddannelse: • Skal kunne indgå i udviklingen af underordnet og sideordnet personels faglige og personlige kompetencer ud fra enhedens uddannelses- og udviklingsbehov.• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser og herunder bidrage til uddannelsesforløb for dansk og udenlandsk militært personel. • Skal kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov, herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtaleleder.Du er faglig dygtig og sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og at aftalte tidsfrister overholdes.Herudover er du en rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand. Du er fleksibel og i stand til at motivere og udvikle dine medarbejdere.Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Morten Nørgaard Nielsen på telefon 4138 7232 eller på mail DAR-1A-AFDBM@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er 20. februar 2022. Samtaler og ansættelser sker løbende. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM DANSKE ARTILLERIREGIMENTOksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vindeVi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
Oksbøl Kaserne
Indrykket 27. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk